Sprawdź, jak powstawał Test na sukces w biznesie oraz na kobiecość i męskość w biznesie!

Sprawdź, jak powstawał Test na sukces w biznesie oraz na kobiecość i męskość w biznesie!

W 2017 i 2018r. przeprowadziłam badanie na grupie 275 osób przedsiębiorczych w województwie zachodniopomorskim. Wykorzystany w tym badaniu, autorski Test na sukces w biznesie oraz na kobiecość i męskość w biznesie, opracowany został przeze mnie w oparciu o rozbudowaną metodologię, przygotowaną na podstawie wcześniejszej analizy jakościowej, która obejmowała wtórne źródła informacji, takie jak przegląd 422 pozycji interdyscyplinarnej literatury krajowej i zagranicznej, również wyników i raportów dotyczących dotychczasowych badań empirycznych w wybranych dziedzinach nauk w zakresie podejścia do kobiecości i męskości. Podczas swojego badania wykorzystałam metodę analityczno–opisową, statystyczno–opisową, badanie ilościowe oraz metodę „kuli śnieżnej”. W przypadku doboru próby do badań własnych – badania ilościowe, podporządkowane zostały w szczególności wywiadom z osobami przedsiębiorczymi.

Co istotne, podczas konstrukcji Testu, cechy kobiece oraz męskie skorelowałam ze sobą w taki sposób, aby mogły być rozpatrywane zarówno jako opozycyjne – przeciwstawne lub wykluczające się nawzajem, jak i komplementarne, wzajemnie uzupełniające się i dopełniające. Jakkolwiek bowiem cechy te rozumiane bywają zazwyczaj jako przeciwstawne, to ich komplementarność, wzajemne uzupełnianie się i dopełnianie, przyczyniać się powinno do rozwoju firm, wzrostu ich efektywności i skuteczności, służąc całemu społeczeństwu.

Hipoteza badawcza przewidywała, że kobiety, które odnoszą sukcesy w biznesie, reprezentują silne cechy kobiece oraz silne cechy męskie jednocześnie.

Hipoteza ta nawiązuje do znanej teorii S. L. Bem, która zakłada, że jednostka może posiadać jedną z kilku możliwych kombinacji cech męskich oraz kobiecych i pozostawanie ich w równowadze umożliwia szybszą adaptację i lepsze funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości społecznej. Również A. Kuczyńska uważa, że osoby te „mają większe możliwości konstruktywnego działania” [Kuczyńska 1992:240; por. Bem 2000:150; Gough, Heilbrun 1980; Jung 1953].

W pierwszej części badania wykorzystałam zmodyfikowany Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP), opracowany przez A. Kuczyńską w latach 90. tych ubiegłego wieku. IPP to test na kobiecość i męskość, wykorzystywany aktualnie podczas badań w gabinetach psychologicznych. Ma na celu określenie płci psychologicznej, rozumianej jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

Przeprowadzona przeze mnie wnikliwa i systematyczna analiza cech przyjętych do zastosowania przez A. Kuczyńską przyniosła jednak dość nieoczekiwane rezultaty. Okazało się bowiem, że w formularzu IPP zabrakło wielu cech, które współcześnie – również m. inn. na podstawie równolegle zgromadzonych przeze mnie danych, mogłyby zostać uznane zarówno za kobiece, jak i przydatne w biznesie. Dlatego przystąpiłam do kolejnego etapu badań, który obejmował identyfikację cech pozytywnych, aktualnych i uznanych jednocześnie jako przydatne w prowadzeniu i odnoszeniu sukcesów w biznesie.

W celu usystematyzowania oraz opracowania uzyskanych danych empirycznych, wykorzystałam standardowe parametry opisowe badania struktury zbiorowości statystycznej, z trzech grup statystyk opisowych, czyli miary tendencji centralnej (średnie, takie jak: średnia arytmetyczna, mediana czy dominanta), miary dyspersji (np. rozstęp, odchylenie standardowe) oraz miary asymetrii i spłaszczenia.

Test na sukces w biznesie oraz na kobiecość i męskość w biznesie przeznaczony jest zarówno do anonimowych badań grupowych, jak i indywidualnych, przeprowadzanych najlepiej osobiście, w formie pisemnej. Zadaniem osoby badanej jest określenie, z wykorzystaniem pięciopunktowej skali ocen (według Likerta) – stopnia, w jakim stopniu charakteryzuje ją każda ze zidentyfikowanych cech.

Powrót do wszystkich wpisów

Polityka cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest prawidłowe działanie serwisu.

Więcej informacji