Dlaczego temat wartości kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest ważny?

Dlaczego temat wartości kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest ważny?

Współcześnie trwa ogólnoświatowa debata oraz prowadzi się analizy na temat roli kobiet w przedsiębiorczości. Coraz częściej czytamy o pewnych siebie liderkach, które chcąc podejmować ryzyko, wspinają się na szczyty organizacji biznesowych w wielu różnych branżach. Kobiety zarządzają mikrofirmami oraz średnimi, dużymi czy wielomilionowymi przedsiębiorstwami z ogromnymi zyskami i wnoszą znaczący wkład do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania ubóstwa na świecie.

Prognozy wskazują, że siła ekonomiczna kobiet w światowej gospodarce wzrośnie w ciągu kilku najbliższych lat o ponad jedną trzecią. W ciągu następnej dekady wpływ kobiet na globalną gospodarkę będzie co najmniej tak znaczący, jak wpływ ponadmiliardowych populacji Chin i Indii, jeśli nie większy – przekonuje szefowa globalnych analiz politycznych Citigroup w specjalnym raporcie banku na ten temat (Citigroup, 2017). Kobiety starają się, aby stanowić grupę, której punkt widzenia w przedsiębiorczości staje się coraz lepiej reprezentowalny, poprzez organizację różnego rodzaju spotkań i konferencji.

Wydaje się zatem, że kobiety osiągnęły już wszystko. Statystyki pokazują jednak zupełnie co innego. Mimo że przez ostatnich kilka lat wskazuje się na korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych na poziomie firm oraz na poziomie gospodarek, w Polsce nadal brakuje świadomości odnośnie do wartości, jakie na rynek pracy i do biznesu mogą wnosić kobiety. Sytuacja kobiet w tych sferach aktywności człowieka przedstawia się po prostu mniej korzystnie niż mężczyzn. Nie ma np. na świecie kraju, w którym kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. W zależności od branży i stanowiska luka płacowa wynosi średnio od kilku do kilkudziesięciu procent. W zarządach firm kobiety stanowią zaledwie kilka procent. Również aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn, a tym samych ich emerytury.

Przedsiębiorczość kobiet jest i powinna być istotnym elementem budowania silnej i stabilnej gospodarki. Pokazywanie wartości, czyli zestawu cech lub talentów właściwych kobietom, które wnoszą do biznesu i na rynek pracy pomóc powinno przedsiębiorstwom, szczególnie w sektorze firm mikro, małych i średnich, w lepszym określaniu i wykorzystaniu potencjału kobiet. Również samym kobietom ze wszystkich grup zawodowych, bez względu na zajmowany szczebel w hierarchii organizacyjnej firmy, aby więcej z nich odnosiło sukcesy w przyszłości. Ze strony pracodawców aktualnie nadal można usłyszeć stwierdzenia, że z ekonomicznego punktu widzenia zatrudnianie kobiet się nie opłaca z powodu ich niskiej dyspozycyjności, uwarunkowanej macierzyństwem i opieką nad dziećmi. Katalog wartości, jakie wnoszą kobiety do biznesu i na rynek pracy stanowi argument w dyskusji z pracodawcami nad korzyściami z zatrudniania kobiet. Dedykowany jest także tym mężczyznom, którzy chcą lepiej kobiety rozumieć, wspierać je i pomagać im na płaszczyźnie zawodowej.

>> DOCENIAJ SWOJĄ WARTOŚĆ, BO NIKT INNY ZA CIEBIE TEGO NIE ZROBI! PRZECZYTAJ WYWIAD Z DR MONIKĄ RÓŻYCKĄ <<

Współczesna ekonomia klasyczna odzwierciedla spojrzenie na gospodarkę z perspektywy aktywności zawodowej mężczyzn, ich interesów, wkładu w tworzenie dochodu i priorytetów w jego podziale. W centrum zainteresowania jest tematyka związana z produkcją czy pracą płatną typu finanse i handel, której sfera dotycząca opieki nad bliskimi oraz rodzenie dzieci są podporządkowane. Dominującą rolę odgrywają innowacyjne inwestycje, start-upy, itp. Mniejszą wagę przykłada się do umożliwienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury opiekuńczej typu żłobki, przedszkola czy inne placówki opiekuńczo-społeczne. Budowa przedszkola traktowana jest jako koszt, czyli wydatki budżetu, natomiast stadionu jako inwestycja generująca wzrost PKB.

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie biznes jest w trakcie „przeprojektowania” w kierunku docenienia wartości kobiecych. Badania pokazują, że wyczerpuje się model biznesowy oparty na wartościach do niedawna tradycyjnie utożsamianych z męskimi, takimi jak: siła, autorytaryzm, skłonność do wysokiego ryzyka, bezkompromisowość, konkurencja za wszelką cenę oraz częściej wykorzystywany przez mężczyzn zadaniowo-rywalizacyjny sposób zarządzania. Wskazuje się na nowy nurt w zarządzaniu, pokazujący sposób budowania biznesu oparty na podejściu innym niż bezwzględna konkurencja i maksymalizacja zysku. Schematy myślenia tradycyjnie i stereotypowo utożsa¬miane z męskimi, czyli wzorce kontroli, rywalizacji, agresji bądź czarno-białego myślenia, postrzegane są jako przyczyniające się do powstawania problemów, kryzysu, zastoju gospodarczego i ogólnego pesymizmu odnośnie do przyszłości. Wskazuje się, że chciwość, niepotrzebne ryzykanctwo oraz skandale wywoływane w wyniku nieprawidłowości mających miejsce w instytucjach życia gospodarczego sprawiają, że mężczyźni powinni myśleć jak kobiety. Znane jest powiedzenie: „Gdyby Lehman Brothers rządziły Lehman Sisters, nie byłoby kryzysu światowego”. Badania pokazują, że zwłaszcza millenialsi przejawiają zasadniczo większe uznanie dla kobiecości i roli kobiet w społeczeństwach. Dwie trzecie ludzi w najszybciej rozwijających się krajach świata uważa, że czas na wielką zmianę, a świat będzie lepszy, gdy do głosu dojdą specyficzne cechy i uzdolnienia kobiece, reprezentowane przez kobiety i mężczyzn, którzy myślą jak kobiety. Kobieca skłonność do współpracy, osiągania kompromisu, działania wielozadaniowo i w egalitarnych zespołach, powinny pozwolić na zwiększenie elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstw, poprawę jakości procesów zarządzania w firmach oraz wyzwalać efekt synergii. Kobiety i wartości, które reprezentują oceniane są wyżej, szczególnie w zakresie kompetencji związanych z budowaniem efektywnych relacji biznesowych opartych na współdziałaniu, empatii czy rozwijaniu talentów. Badania wskazują, że różnorodność jest dziś jednym z kluczowych zasobów firm, czynnikiem sukcesu, dźwignią efektywności oraz sprzyja większej stabilności przedsiębiorstw. Przynosi wymierne korzyści, pozytywnie wpływa na osiągnięcie celów biznesowych, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój i wzrost poziomu innowacyjności firm. Jest warunkiem koniecznym pełniejszego wykorzystania potencjału i talentów kobiet. W świecie zdominowanym przez głos jednej płci może okazać się to niemożliwe.

 

***

O AUTORCE

Dr Monika Różycka – manager, wysokiej klasy specjalista w zakresie podnoszenia zyskowności firm. Zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w branży medycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, morskiej, doradztwa finansowego oraz badania jakości systemów zarządzania, w szczególności związanych z opracowywaniem strategii, koncepcji rozwoju, modeli biznesowych, restrukturyzacji, audytów, badań i raportów dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych organizacji i instytucji. Zajmuje się dostarczaniem i wdrażaniem rozwiązań, które ustalone wcześniej z klientem pod konkretny problem, cel biznesowy czy priorytet do zrealizowania, przynoszą firmie wzrost przychodów, poprawę rentowności i trwałe rezultaty biznesowe. Autorka 20 publikacji naukowych w dziedzinie filozofii zarządzania i ekonomii, w tym różnorodności ze względu na płeć oraz 22 wystąpień na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Adiunkt, wykładowczyni na studiach MBA. Jej misją jest inspirowanie i uwalnianie potencjału każdego człowieka w firmie, wizją – dostarczanie i wdrażanie unikatowych, kreatywnych i funkcjonalnych rozwiązań w sektorze doradztwa biznesowego, a wartością – indywidualne podejście, wzajemne zaufanie i życzliwość, pasja i zaangażowanie. Prywatnie często zupełnie nieświadomie inspiruje spotkanych na swojej drodze ludzi do rozwoju i doskonalenia.

Powrót do wszystkich wpisów